Latest News

    व्यक्तिगत श्रम स्वीकृती नविकरण सम्बन्धि सूचना !!! – more detail सूचना !!! – more detail सूचना!!! – more detail पुन:श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सूचना!!! – more detail सूचना!!! – more detail पुन:श्रम स्वीकृति सम्बन्धमा l – more detail सूचना !!! – more detail सूचना !!! – more detail स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र सम्बन्धि सुचना ! – more detail पुन: श्रम स्वीकृति सुचारु गरेको सुचना l – more detail पुन: श्रम स्वीकृति सुचारु गरेको सुचना l – more detail श्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाँ... – more detail

News

Title Publish Date
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृती नविकरण सम्बन्धि सूचना !!! 2021-11-18 View
सूचना !!! 2021-10-11 View
सूचना!!! 2021-08-08 View
पुन:श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सूचना!!! 2021-06-25 View
सूचना!!! 2021-06-22 View
पुन:श्रम स्वीकृति सम्बन्धमा l 2021-06-22 View
सूचना !!! 2021-05-03 View
सूचना !!! 2021-01-21 View
स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र सम्बन्धि सुचना ! 2020-08-17 View
पुन: श्रम स्वीकृति सुचारु गरेको सुचना l 2020-07-08 View
पुन: श्रम स्वीकृति सुचारु गरेको सुचना l 2020-07-08 View